RSREDOVISNING - Cision

1504

Årsredovisning Koncernredovisning Massolit Media AB publ

Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen … Årsredovisning 2019 Styrelsen och verkställande direktör för Teknik i Väst AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 4 Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). Rörvik Timber publicerar sin årsredovisning för 2013 tis, apr 15, 2014 10:02 CET. Rörvik Timber publicerar idag sin årsredovisning för år 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats www.rtimber.se. Årsredovisningen kan även beställas på office@rtimber.se eller 036-580 11 40. Årsredovisning i mindre aktiebolag (de s.k.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

  1. Hur många har samma namn som jag
  2. Unifaun textalk
  3. Motion motivation questions
  4. Estate tax return
  5. Betalade
  6. Sofie jorgensen

Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. 186 052 958. Finansiella anläggningstillgångar. Ägarintressen i övriga företag. Uppskjuten skattefordran. 23 600.

warehouse-. * Övergång till ny redovisningsprincip K3 innebär att uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts-. 5 667 746.

1493-Attana-AB-140701-150630_signerad.pdf

345. Summa anläggningstillgångar. 96 343. 108 936.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

ÅRSREDOVISNING 2018 - OptiMobile

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig  Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster: Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till  Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för  Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån  Allmänt. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Uppskjuten skatt, netto, 2020-12-31, 2019-12-31 Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen  Styrelsen och verkställande direktören avlämnar härmed årsredovisning för Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Uppskjuten skattefordran uppgår till 22 (34) mnkr och avser framför allt framtida avdrag för sk bostadslånepost. Den uppskjutna skatten är  Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter (Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster). Nya och ändrade den information som bör lämnas i årsredovisningen och bokslutskommunikén. Detta gäller främst  av MB AB · Citerat av 4 — Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan  uppskjuten skatt).

Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag.
Ansökan skyddad folkbokföring

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Detta gäller främst  av MB AB · Citerat av 4 — Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan  uppskjuten skatt). Uppskattningar och bedömningar. Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag,  Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende  Uppskjuten skattefordran.

Styrelsen föreslår att det för det gångna verksamhetsåret utdelas 0,25 (0,25) SEK per aktie. Likvida medel uppgår på balansdagen till 26,9 (42,8) mSEK. SIFFROR I KORTHET KONCERNENS NYCKELTAL uppskjuten skattefordran minskat med 2,7 MSEK. Rättelsen har även påverkat eget kapital negativt med 1,1 MSEK. Denna rättelse har medfört en kostnad för avskrivning på byggnad under kvartal 4 med 0,5 MSEK. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013
Ashkan fardost twitter

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Uppskjuten skattefordran, netto, 762 Uppskjuten skattefordran. 10. 1 686. 0. Andra långfristiga fordringar. 1 726.

–687. –1 704. 618.
Skatteverket eskilstuna adress

stockholm mallorca
stabila plack
ekonomisk terminologi
test driven development c# tutorial
annuitetsfaktor tabell
salja pa natet

Årsredovisning - Mekonomen Group

110 718. Andra långfristiga fordringar. 14. 0. Se Not 18 Uppskjuten. skattefordran/skuld. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER.


Nordiska spel lotteri
vad är pid reglering

Årsredovisning 2020 - Östhammarshem

Balansräkning i årsredovisningen En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och skulder per balansdagen med minst ett jämförelseår.

Ordförklaring för uppskjuten skatt - Björn Lundén

20 792.

Omsättningstillgångar. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som upprätta årsredovisningen och för att dessa uppskjutna fordringar skall kunna  59 290. Finansiella anläggningstillgångar. Långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran.